عصاره نسبت

  • Lions Mane Hericium Erinaceus Extract Polysaccharides Powder

    پودر پلی ساکارید عصاره Lions Mane Hericium Erinaceus

    برای هضم مفید است و می تواند به عنوان تقویت کننده استفاده شود. هریسیوم اریناسئوس می تواند اعضای بدن را تغذیه کند ، و معده معده ، زخم اثنی عشر و سایر بیماری های روده را درمان کند. همچنین می تواند سیستم ایمنی بدن افراد را بهبود بخشد.